لطفا کمی صبر کنید
مرجع فناوری اطلاعات کارگزاری ها و نمایندگی های بیمه سراسر کشور
تیتر تست سطح یکتست سطح یک

تیتر تست سطح یک

تست سطح یکتست سطح یکتست سطح یک

تست خبر سطح یک 2155

کادر بندی اخبار، حذف شد.

کادر بندی اخبار، حذف شد.در کنار حذف کادر بندی اخبار، اندازه عرضی اخبار نیز تغییر کرد.
به بخش مدیریت نیز، سوتیتر اضافه گردید، که در ادامه خبر، نمونه آن مشاهده می شود.
تست سطح دو

تیتر تست سطح دو

تیتر تست سطح دوتست سطح یکتست سطح یکتست سطح یک

تست سطح سه

تیتر تست سطح سه

تیتر تست سطح سهتست سطح یکتست سطح یکتست سطح یکتست سطح یک
تست خبر سطح یک

کادر بندی اخبار، حذف شد و سوتیتر خبر اضافه شد.

کادر بندی اخبار، حذف شد و سوتیتر خبر اضافه شد.ghfds
تست خبر سطح سه

کادر بندی اخبار، حذف شد.

کادر بندی اخبار، حذف شد.لابیسس
5

5

55
3

3

33
3

3

33

  • گفتگو
  • گزارش
  • مقاله
  • رسانه
  • پیوند ها
  • آمار بازدید